Báo cáo số 92/BC-LHHVN, ngày 31/12/2020, Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
13/01/2021 4:58 CH 240 lượt xem
Cỡ chữ +-