Công tác thông tin và phổ biến kiến thức của một Liên hiệp Hội địa phương
08/04/2021 7:09 SA 310 lượt xem
Cỡ chữ +-

”Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, khoa học là tài sản chung của toàn dân chứ không phải tài sản riêng của một nhóm người nào. Bởi vậy, các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học, kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân đẩy mạnh thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Có như vậy nước mới giàu, dân mới mạnh và đời sống của nhân dân mới được cải thiện về mọi mặt. Đó là nhiệm vụ vẻ vang của các cô, các chú".

Thực hiện lời dạy trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ, coi đây là vấn đề quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt cho quá trình phát triển đất nước trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nhiệm vụ thông tinvà phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ của các tổ chức chính trị xã hội trong đó có Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Namđã được khẳng định trong các văn bản chỉ đạo của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước.

Hội thảo khoa học về phân hữu cơ do LHH Đồng tháp tổ chức năm 2020

Theo ông Lê Minh Hùng (Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Tháp): Liên hiệp hội Đồng Tháp và các hội thành viên luôn xác định việc thông tin, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KH&CN) cho hội viên và nhân dân trong tỉnh là nhiệm vụ hàng đầu. Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KH&CN) của Liên hiệp Hội được thực hiện thông qua nhiều hình thức khác nhau: tạp chí, bản tin, website, tờ rơi, tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển lãm, hội chợ, hội thảo, tập huấn, báo cáo chuyên đề…

Liên hiệp Hội Đồng Tháp và các Hội thành viên và các ngành có liên quan đã mời các nhà khoa học ở các Viện nghiên cứu, Trường đại học tổ chức báo cáo chuyên đề, hội thảo, hội nghị, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, hội viên, lãnh đạo các ngành các cấp và nhân dân về Nghị quyết của Đảng và các chủ đề có liên quan đến sản xuất và đời sống.

Trên trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội Đồng Tháp, ngoài việc phản ánh những hoạt động của Liên hiệp Hội, tình hình thời sự, chính trị, xã hội của địa phương, còn phổ biến nhiều thông tin khoa học và công nghệ để bạn đọc khai thác sử dụng, áp dụng vào sản xuất và đời sống.

Chuyên mục truyền hình “Tri thức phục vụ đời sống” do Liên hiệp Hội Đồng Tháp phối hợp với Đài truyền hình Đồng Tháp thực hiện, phát sóng định kỳ hàng tháng, phổ biến các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn tiên tiến, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới trong nông nghiệp, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường… góp phần chuyển biến nhận thức, thay đổi tập quán sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Điểm nổi bật khác trong công tác truyền thông, phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội Đồng Tháp, là các hoạt động tuyên truyền về Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng. Trước đây, nhắc đến Hội thi sáng tạo kỹ thuật có lẽ không nhiều người ở địa phương biết đến, nhưng giờ đây Hội thi đã trở thành một phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật có sức lan tỏa to lớn trong nhân dân.

Hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức KH&CN của Liên hiệp Hội Đồng Tháp đã bám sát những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và những Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy và UBND Tỉnh về phát triển khoa học - công nghệ, về phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức trong thời kỳ CNH-HĐH; trên cơ sở đó, phản ánh, soi rọi và kịp thời cập nhật những hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh và các Hội thành viên, nhằm quảng bá  rộng rãi trong cộng đồng về tổ chức Liên hiệp Hội và các hoạt động của Liên hiệp Hội, trước hết là trong lĩnh vực khoa học - công nghệ; đã nhận được sự đánh giá cao của xã hội. 

 Từ những kết quả đạt được trong công tác thông tin phổ biến kiến thức, hình ảnh về Liên hiệp Hội Đồng Tháp, nhìn từ nhiều góc độ, từ tổng quan tới những hoạt động cụ thể, đã được thể hiện đầy đủ và sinh động trước cộng đồng xã hội; từ đó các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân hiểu hơn  về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội, của đội ngũ trí thức khoa học-công nghệ đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội Tình nhà.

 Những thành quả trong công tác thông tin tuyên truyền của Liên hiệp Hội Đồng Tháp trong thời gian qua có công sức và trí tuệ của tập thể cán bộ viên chức cơ quan Liên hiệp Hội và các Hội thành viên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Liên hiệp Hội Tỉnh. Mặc dù còn khó khăn về kinh phí, nhưng với tính chủ động và tinh thần làm việc hết mình, trên dưới đoàn kết một lòng, tập thể cán bộ, viên chức luôn hết lòng vì công việc.

Đạt được một số kết quả trên là do Liên hiệp Hội tỉnh và các Hội thành viên có sự phối hợp chặt chẽ; xác định rõ vai trò của hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức và biết vận động và tranh thủ được sự hỗ trợ kinh phí.   

 

Ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch LHH tỉnh động viên tác giả  tham gia Hội thi sáng tại KHKT năm 2020 - 2021  

Để hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ ngày càng hiệu quả hơn, thời gian tới, Liên hiệp hội Đồng Tháp tiếp tục tập trung nguồn lực nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật đến cộng đồng; đa dạng hóa các kênh thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành mở nhiều lớp tập huấn kiến thức về ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Trong đó, chú trọng đến các dự án khoa học với nội dung xây dựng các mô hình sản xuất mới, tuyên truyền để nhân rộng các mô hình đã thử nghiệm thành công, gắn nội dung triển khai dự án với việc phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ và chuyển giao các quy trình công nghệ mới đến các đối tượng tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cũng như cuộc sống người dân.

Theo mong mỏi của Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Tháp Lê Minh Hùng:  Quốc hội sớm ban hành Luật Phổ biến kiến thức Khoa học và Công nghệ; Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Bộ KH&CN trong việc xây dựng kế hoạch 5 năm và hằng năm về phổ biến kiến thức KH&CN nhằm triển khai Điều 48 của Luật KH&CN, trình Thủ tướng phê duyệt; xây dựng cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả hoạt động về thông tin, phổ biến kiến thức.

Cũng theo Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Tháp Lê Minh Hùng: các Liên hiệp Hội địa phương tăng cường lồng ghép các hoạt động nghiên cứu, phát triển với hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN cho nhân dân; chủ động, tăng cường hoạt động phổ biến kiến thức theo hướng: Đa ngành về hình thức, phong phú về nội dung, đổi mới trong phương thức thực hiện, huy động các nguồn tài chính./.

PV