Vĩnh Phúc: Tư vấn, phản biện “Quy định quy hoạch, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh”
04/05/2015 2:41 CH 2334 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tham gia góp ý vào Quy định, về cơ bản  các thành viên Hội đồng tư vấn phản biện nhất trí với nội dung dự thảo Quy định mới thay thế Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tuy nhiên, còn một số hạn chế về nội dung một số điều và cách sử dụng ngôn từ trong quy định, đặc biệt là tên gọi của Quy định cần xem xét lại vì nội dung của quy định không bao trùm hết các vấn đề như tên gọi “Quy định quản lý quy hoạch kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”.