Quyết định giải thể 18 đơn vị năm 2020 của Liên hiệp Hội Việt Nam
09/07/2020 12:27 CH 182 lượt xem
Cỡ chữ +-

QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ 18 ĐƠN VỊ NĂM 2020

 1.  

TT trong danh bạ

Tên Đơn vị

Số QĐ đình chỉ

Số QĐ giải thể

 1.  

29

Trung tâm nghiên cứu sản xuất các chế phẩm sinh học (CBR)

 

 

Số 1122/QĐ-LHHVN ngày 07/11/2019

471/QĐ-LHHVN ngày 04/6/2020

 1.  
 1.  

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển các phương pháp điều trị y học Phương đông

 

(Phương đông Medicine)

Số 1123/QĐ-LHHVN ngày 07/11/2019

472/QĐ-LHHVN ngày 04/6/2020

 1.  
 1.  

Trung tâm tư vấn hỗ trợ phát triển địa phương (SLD)

 

Số 1124/QĐ-LHHVN ngày 07/11/2019

473/QĐ-LHHVN ngày 04/6/2020

 1.  

160

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ phát triển cộng đồng (CCD)

Số 1125/QĐ-LHHVN ngày 07/11/2019

474/QĐ-LHHVN ngày 04/6/2020

 1.  
 1.  

Trung tâm hỗ trợ phát triển thuỷ sản

(FIDESUC)

 

Số 1126/QĐ-LHHVN ngày 07/11/2019

475/QĐ-LHHVN ngày 04/6/2020

 1.  
 1.  

Trung tâm nghiên cứu 8phát triển du lịch Biển (MRC)

Số 1128/QĐ-LHHVN ngày 07/11/2019

526/QĐ-LHHVN ngày 15/6/2020

 1.  

171

Trung tâm vì sự nghiệp xanh

(CEGREEN)

Số 1129/QĐ-LHHVN ngày 07/11/2019

527/QĐ-LHHVN ngày 15/6/2020

 1.  
 1.  

Trung tâm Hỗ trợ sức khỏe và Phát triển cộng đồng (CHP)

Số 1130/QĐ-LHHVN ngày 07/11/2019

528/QĐ-LHHVN ngày 15/6/2020

 1.  
 1.  

Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển giáo dục cộng đồng (CCE)

Số 1131/QĐ-LHHVN ngày 07/11/2019

529/QĐ-LHHVN ngày 15/6/2020

 1.  
 1.  

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng văn hóa truyền thống (CRATC)

Số 1132/QĐ-LHHVN ngày 07/11/2019

530/QĐ-LHHVN ngày 15/6/2020

 1.  
 1.  

Trung tâm phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên CSDNR)

Số 1133/QĐ-LHHVN ngày 07/11/2019

531/QĐ-LHHVN ngày 15/6/2020

 1.  

211

Viện Công nghệ Biển, Khí quyển và Môi trường (BKM)

Số 1134/QĐ-LHHVN ngày 07/11/2019

664/QĐ-LHHVN ngày

09/7/2020

 1.  
 1.  

Trung tâm phòng chống khủng hoảng tâm lý (PcP)

Số 1135/QĐ-LHHVN ngày 07/11/2019

665/QĐ-LHHVN ngày

09/7/2020

 1.  

219

Trung tâm Phát triển cộng đồng Việt Hưng (CCDV)

 

Số 1136/QĐ-LHHVN ngày 07/11/2019

666/QĐ-LHHVN ngày

09/7/2020

 1.  
 1.  

Trung tâm hành động vì người sống với HIV (ACPplus)

Số 1137/QĐ-LHHVN ngày 07/11/2019

667/QĐ-LHHVN ngày

 1.  
 1.  

223

Viện phát triển ngôn ngữ (ILD)

Số 1138/QĐ-LHHVN ngày 07/11/2019

668/QĐ-LHHVN ngày

 1.  
 1.  
 1.  

Liên hiệp Khoa học Đầu tư, Hỗ trợ nhân đạo và phát triển cộng đồng (UID)

Số 1139/QĐ-LHHVN ngày 07/11/2019

669/QĐ-LHHVN ngày

 1.  
 1.  

261

Viện Biến đổi khí hậu và An toàn môi trường (ICCE)

Số 1140/QĐ-LHHVN ngày 07/11/2019

670/QĐ-LHHVN ngày

09/7/2020