Trung tâm đào tạo, tư vấn và thông tin kinh tế (CETAI)
13/01/2015 10:01 SA 1279 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CETAI

Tên cơ quan

Trung tâm đào tạo, tư vấn và thông tin kinh tế

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Quốc Hải

0904142214

39719423

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

0904313050 (Vì)

Chức vụ

 

Địa chỉ

111 Tầng 2, ngò 167, Tây Sơn Đông đa Ha, Hà Nội

Điện thoại

35335346

Fax

5571874

Email

cetai@hn.vnn.vn

Website

 

Thành lập

262/ QĐ-LHH

14/02/07

Số đăng ký

A-039

05/3/07

Cơ quan chủ quản