Ban Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội
28/10/2014 10:49 CH 2822 lượt xem
Cỡ chữ +-

BAN TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI

Q. Trưởng Ban

ThS. Bùi Kim Tuyến

Phó Trưởng Ban

ThS. Lê Thanh Tùng

Điện thoại: (04) 39432684  
 
Chức năng
Ban Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội là đơn vị thuộc Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam có chức năng đề xuất, tham mưu cho Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch và lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam về công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội và các nội dung có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam; tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội. 
Nhiệm vụ

a) Đề xuất, tham mưu

- Nghiên cứu, đề xuất các nội dung về hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội và các nội dung khác liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Việt Nam theo sự chỉ đạo lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam.

- Tham mưu cho lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc triển khai các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam.

- Tham mưu cho lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc ban hành các văn bản về công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội và các văn bản khác theo yêu cầu của lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam.

b) Quản lý, thực hiện các hoạt động

- Công tác quản lý:

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch về hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Xây dựng và hướng dẫn hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Quản lý, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Theo dõi, xử lý và lưu trữ các văn bản về công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam.

- Thực hiện các hoạt động:

+ Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Hỗ trợ các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

+ Thường trực Ban quản lý diễn đàn khoa học của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

+ Tổng hợp, đánh giá kết quả hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam.

- Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu, quản lý trong lĩnh vực được giao. Tham gia tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, năng lực tổ chức quản lý và thực hiện nhiệm vụ liên quan đến tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam.

- Đầu mối phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức liên quan trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam giao.