Ban Tổ chức và Chính sách Hội
28/10/2014 10:49 CH 3698 lượt xem
Cỡ chữ +-

BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ

Trưởng Ban

ThS. Nguyễn Quyết Chiến

Phó Trưởng Ban Trần Thị Hồng Ánh
Thường Trực Thi đua Khen Thưởng  Nguyễn Thị Hồng Yến
 Email: tochuc.vusta@gmail.com

Điện thoại:

(04) -3.8229583 - 39437785

Chức năng

Ban Tổ chức và Chính sách Hội là đơn vị thuộc Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam có chức năng đề xuất, tham mưu cho Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch và lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam về công tác tổ chức, cán bộ và các nội dung có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam; tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động về công tác tổ chức bộ máy, chính sách hội; quản lý công tác quy hoạch, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ; quản lý công tác thi đua khen thưởng, bảo vệ chính trị nội bộ.
Nhiệm vụ

a) Đề xuất, tham mưu

- Nghiên cứu, đề xuất các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ và các nội dung khác liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Việt Nam theo sự chỉ đạo lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam.

- Tham mưu cho lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc triển khai các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam.

- Tham mưu cho lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc ban hành các văn bản về tổ chức và hoạt động của các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc; công tác tổ chức, cán bộ và chính sách hội; quy hoạch, sử dụng, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ; thi đua khen thưởng, tôn vinh trí thức; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đảng đoàn.

b) Quản lý, thực hiện các hoạt động

- Công tác tổ chức, cán bộ và chính sách hội:

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác tổ chức, cán bộ của Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Xây dựng, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Liên hiệp Hội Việt Nam và các văn bản liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ của Liên hiệp Hội Việt Nam.

          + Hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục gia nhập là thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam; công tác tổ chức đại hội, công tác nhân sự hội thành viên, công nhận/chuẩn y ban chấp hành và lãnh đạo chủ chốt hội thành viên, hỗ trợ việc hình thành tổ chức bộ máy của hội thành viên; thủ tục giải thể và ra khỏi Liên hiệp Hội Việt Nam của hội thành viên.

+ Xây dựng và thực hiện các quy định, chế độ, chính sách liên quan đến nhân sự Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và cán bộ của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Tổ chức thực hiện các quy định về chế độ, chính sách đối với trí thức trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam; hướng dẫn chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác hội của các hội thành viên.

+ Đầu mối phối hợp trong công tác xây dựng quy chế, quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Quản lý, cập nhật, lưu trữ cơ sở dữ liệu về công tác tổ chức, cán bộ của Liên hiệp Hội Việt Nam, các hội thành viên, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam.

- Công tác quản lý, quy hoạch, sử dụng và đào tạo cán bộ:

+ Xây dựng và thực hiện các quy định về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động và đánh giá cán bộ của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Thực hiện các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam. Quản lý, cập nhật, lưu trữ hồ sơ cán bộ thuộc Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Tổ chức đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Đầu mối phối hợp với các đơn vị của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc lập kế hoạch, kinh phí và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, năng lực tổ chức quản lý và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Việt Nam cho cán bộ, người làm công tác hội.

+ Tổng hợp, xây dựng báo cáo theo định kỳ về công tác tổ chức, cán bộ và các chính sách hội; công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ và người làm công tác hội của Liên hiệp Hội Việt Nam.

- Công tác thi đua, khen thưởng, tôn vinh trí thức:

+ Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Liên hiệp Hội Việt Nam và Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Thực hiện, hướng dẫn việc tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động tôn vinh trí thức của Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Đầu mối tham gia các hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong Khối thi đua các ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội.

+ Tổng hợp, đề xuất các nội dung về thi đua, khen thưởng; hiệp y khen thưởng cấp Nhà nước đối với các tập thể và cá nhân trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Tổng hợp, xây dựng báo cáo theo định kỳ về công tác thi đua, khen thưởng của Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng; cập nhật, lưu trữ cơ sở dữ liệu về công tác thi đua, khen thưởng, tôn vinh trí thức của Liên hiệp Hội Việt Nam.

- Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu, quản lý trong lĩnh vực được giao.

- Đầu mối phối hợp thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Liên hiệp Hội Việt Nam. Giúp việc đảng đoàn thực hiện các nhiệm vụ của đảng đoàn.

- Thực hiện các hoạt động khác do lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam giao.