Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức
28/10/2014 10:49 CH 3104 lượt xem
Cỡ chữ +-

BAN TRUYỀN THÔNG VÀ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

Trưởng Ban

TS. Đặng Vũ Cảnh Linh

Phó Trưởng Ban

ThS. Phạm Thị Bích Hồng

Điện thoại: (04) -3.9432206/3.9432208/3.9439821/39449689 

Chức năng

Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức là đơn vị thuộc Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam có chức năng đề xuất, tham mưu cho Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch và lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam về công tác thông tin, truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ và các nội dung có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam; tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ của Liên hiệp Hội Việt Nam.
Nhiệm vụ

a) Đề xuất, tham mưu

- Nghiên cứu, đề xuất các nội dung về hoạt động thông tin, truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ và các nội dung khác liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Việt Nam theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam.

- Tham mưu cho lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc triển khai các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam.

- Tham mưu cho lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc ban hành các văn bản về công tác truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, quản lý báo chí, xuất bản và các văn bản khác theo yêu cầu của lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam.

b) Quản lý, thực hiện các hoạt động

- Công tác truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ:

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch về hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ của Liên Hiệp Hội Việt Nam.

+ Phổ biến, hướng dẫn các văn bản của Đảng, Nhà nước và Liên hiệp Hội Việt Nam liên quan đến hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ cho các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc.

+ Theo dõi, quản lý hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ của Liên hiệp Hội Việt Nam; hỗ trợ, phối hợp với các hội thành viên và tổ chức trực thuộc đề xuất, triển khai các nhiệm vụ phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ.

+ Theo dõi, quản lý các sự kiện truyền thông của Liên hiệp Hội Việt Nam; hỗ trợ, phối hợp quản lý các sự kiện truyền thông của các hội thành viên và tổ chức trực thuộc.

+ Đầu mối phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ của Liên hiệp Hội Việt Nam, các hội thành viên và tổ chức trực thuộc.

+ Tổng hợp, xây dựng các báo cáo đánh giá theo định kỳ về công tác truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ của Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Quản lý các tài liệu, hồ sơ về hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội Việt Nam.

- Công tác quản lý báo chí, xuất bản:

+ Theo dõi, quản lý quá trình tổ chức và hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc theo các quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam và của pháp luật hiện hành.

+ Cập nhật và phổ biến các văn bản liên quan đến các cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc. Nghiên cứu, xây dựng các văn bản của Liên hiệp Hội Việt Nam quy định về quản lý tổ chức và hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc.

+ Tư vấn, hướng dẫn quy trình, hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập cơ quan báo chí trực thuộc; tiếp nhận hồ sơ và làm thường trực hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập cơ quan báo chí trực thuộc.

+ Tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến tổ chức và nhân sự của các cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc.

+ Hướng dẫn, hỗ trợ về các thủ tục hành chính và hoạt động chuyên môn cho các cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc; theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về các cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc.

+ Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá về tổ chức và hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc.

+ Tổng hợp, xây dựng các báo cáo đánh giá theo định kỳ về công tác quản lý báo chí, xuất bản của Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Quản lý các tài liệu, hồ sơ về hoạt động báo chí, xuất bản của Liên hiệp Hội Việt Nam.

- Tổ chức quản lý, vận hành Trang tin điện tử tổng hợp của Liên hiệp Hội Việt Nam tại địa chỉ www.vusta.vn:

+ Tổ chức, quản lý biên tập, xuất bản, đăng tin, bài, văn bản về các hoạt động vận động trí thức khoa học và công nghệ, hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, tổ chức trực thuộc tại địa chỉ trang web www.vusta.vn. Cập nhật thông tin về tổ chức, nhân sự của Liên hiệp Hội Việt Nam, các hội thành viên và tổ chức trực thuộc lên trang web www.vusta.vn.

+ Phát triển mạng lưới cộng tác viên báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Bảo đảm an ninh mạng trang thông tin điện tử vusta.vn.

- Quản lý thông tin hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam:

+ Tổ chức các hoạt động lưu trữ, số hóa các tài liệu, hình ảnh liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Đầu mối phối hợp tổ chức các sự kiện họp báo, phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam.

- Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu, quản lý trong lĩnh vực được giao. Tham gia tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, năng lực tổ chức quản lý và thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác truyền thông và phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội Việt Nam.

- Thực hiện các hoạt động khác do lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam giao.