Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
28/10/2014 10:49 CH 3999 lượt xem
Cỡ chữ +-

BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Trưởng Ban ThS. Lê Duy Tiến

Phó trưởng Ban

ThS. Trần Xuân Việt

Điện thoại:

(04) -38226435: (04) -39436015

 
Chức năng
Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường là đơn vị thuộc Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam có chức năng đề xuất, tham mưu cho Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch và lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam các vấn đề về khoa học và công nghệ, môi trường, điều tra cơ bản, về các tổ chức khoa học và công nghệ, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam và các nội dung có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam; tổ chức quản lý và thực hiện các đề tài, dự án trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, môi trường, điều tra cơ bản và các đề tài, dự án khác; quản lý các tổ chức KH&CN trực thuộc và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam.
Nhiệm vụ

a) Đề xuất, tham mưu

- Nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ, môi trường, điều tra cơ bản, về các tổ chức khoa học và công nghệ, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam và các nội dung khác liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Việt Nam theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam.

- Tham mưu cho lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc triển khai các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam.

- Tham mưu cho lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc ban hành các văn bản về hoạt động khoa học, công nghệ, môi trường, điều tra cơ bản, về quản lý các tổ chức KH&CN trực thuộc, hoạt động của Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam và các văn bản khác theo yêu cầu của lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam.

b) Quản lý, thực hiện các hoạt động

- Giúp lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, môi trường, điều tra cơ bản:

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch về hoạt động khoa học và công nghệ, môi trường, điều tra cơ bản của Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Xây dựng, phổ biến và hướng dẫn các văn bản liên quan đến hoạt động khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường cho các hội thành viên và các tổ chức trực thuộc.

+ Tổng hợp và xây dựng các báo cáo về tình hình hoạt động KH&CN, bảo vệ môi trường, điều tra cơ bản của Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Đầu mối phối hợp với các bộ, ban, ngành có liên quan triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ, môi trường, điều tra cơ bản. Theo dõi, xử lý và lưu trữ các văn bản về khoa học, công nghệ, môi trường, điều tra cơ bản.

+ Đầu mối phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chiến dịch hành động của ngành Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. Đầu mối quản lý và thực hiện các chương trình hợp tác về khoa học, công nghệ, môi trường với các cơ quan liên quan.

+ Hướng dẫn các hội thành viên, các đơn vị trực thuộc đề xuất và thực hiện đề tài, dự án, nhiệm vụ theo quy định hiện hành.

- Quản lý về tổ chức và hoạt động của các tổ chức KH&CN trực thuộc, theo dõi hoạt động của Quỹ VIFOTEC:

+ Cập nhật và phổ biến các văn bản liên quan đến các tổ chức KH&CN trực thuộc. Nghiên cứu, xây dựng các văn bản của Liên hiệp Hội Việt Nam quy định về quản lý tổ chức và hoạt động của các tổ chức KH&CN trực thuộc.

+ Tư vấn, hướng dẫn quy trình, hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập tổ chức KH&CN; tiếp nhận hồ sơ và làm thường trực hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập tổ chức KH&CN.

+ Tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến tổ chức và nhân sự của các tổ chức KH&CN trực thuộc.

+ Hướng dẫn, hỗ trợ về các thủ tục hành chính và về hoạt động chuyên môn cho các tổ chức KH&CN trực thuộc; hướng dẫn, hỗ trợ kết nối các tổ chức KH&CN với các hội thành viên, các cơ quan nhà nước và các tổ chức khác. Theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về các tổ chức KH&CN.

+ Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá về tổ chức và hoạt động của các tổ chức KH&CN trực thuộc. Xây dựng cơ sở dữ liệu về các tổ chức KH&CN trực thuộc.

+ Phối hợp với Văn phòng thu quản lý phí của các tổ chức KH&CN trực thuộc.

+ Giúp lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam theo dõi hoạt động Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam. Tham gia Ban thư ký Quỹ, Ban thư ký các Giải thưởng, Hội thi, Cuộc thi của Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam.

- Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu, quản lý trong lĩnh vực được giao. Tham gia tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, năng lực tổ chức quản lý và thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ, môi trường, điều tra cơ bản và các tổ chức KH&CN trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam giao.