Ban Hợp tác quốc tế
28/10/2014 10:49 CH 3679 lượt xem
Cỡ chữ +-

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

Trưởng Ban:

ThS. Dương Thị Nga

Email:

 nga.dt@vusta.vn/ ngavusta@gmail.com 

Điện thoại:

(024)- 39448487/39439911; Fax:  (024) -3.8227593

 

Chức năng
Ban Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam có chức năng đề xuất, tham mưu cho Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch và lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam các vấn đề về hợp tác quốc tế và các nội dung có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam; tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội Việt Nam.
 Nhiệm vụ

a) Đề xuất, tham mưu

- Nghiên cứu, đề xuất các vấn đề về hoạt động hợp tác quốc tế và các nội dung khác liên quan đến việc thực hiện  chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Việt Nam theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam.

- Tham mưu cho lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc triển khai các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam.

- Tham mưu cho lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc ban hành các văn bản về công tác ngoại vụ (đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo quốc tế,…),  quản lý các dự án tài trợ quốc tế, vận động trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.

b) Quản lý, thực hiện các hoạt động

- Công tác ngoại vụ:

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch về hoạt động hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Phổ biến và hướng dẫn các văn bản liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế cho các hội thành viên và các tổ chức trực thuộc.

+ Đầu mối phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội Việt Nam, các hội thành viên và tổ chức trực thuộc.

+ Quản lý và hỗ trợ thủ tục đăng ký, thực hiện các hoạt động đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo quốc tế,...

+ Giới thiệu, xúc tiến hợp tác giữa Liên hiệp Hội Việt Nam, các tổ chức thành viên và trực thuộc trong hệ thống với đối tác quốc tế.

+ Tổng hợp báo cáo việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc theo quy định của pháp luật và của Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Quản lý các tài liệu, hồ sơ về hoạt động hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Liên hiệp Hội Việt Nam với các đối tác nước ngoài với trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.

- Quản lý, thực hiện các dự án tài trợ quốc tế:

+ Đầu mối phối hợp việc vận động các dự án quốc tế phục vụ cho các hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam, các hội thành viên và tổ chức trực thuộc.

+ Theo dõi, quản lý các dự án tài trợ quốc tế do Liên hiệp Hội Việt Nam phê duyệt.

+ Tổ chức quản lý các dự án tài trợ quốc tế thực hiện tại Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Đầu mối phối hợp theo dõi, quản lý nguồn vốn các dự án tài trợ quốc tế do Liên hiệp Hội Việt Nam phê duyệt.

- Công tác vận động trí thức người Việt Nam ở nước ngoài: Theo dõi, quản lý các chương trình, dự án liên quan đến công tác vận động, thu hút trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam.

- Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu, quản lý trong lĩnh vực được giao. Tham gia tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, năng lực tổ chức quản lý và thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội Việt Nam.

- Thực hiện các hoạt động khác do lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam giao.