Nơi hội tụ của những người làm kế toán, kiểm toán trong cả nước
13/01/2021 10:12 SA 113 lượt xem
Cỡ chữ +-

Được thành lập năm 1994, Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA) là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các tổ chức và cá nhân làm Kế toán và kiểm toán ở Việt Nam. Là thành viên chính thức của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt nam, Liên đoàn kế toán thế giới (IFAC), Hiệp hội kế toán các nước ASEAN (AFA),..

Ông Đặng văn Thanh Chủ tịch VAA phát biểu tham luận tại ĐH VIII LHHVN tháng 12/2020

Theo ông Đặng văn Thanh (Chủ tịch VAA): Trải qua hơn 25 năm hoạt động, VAA đã tham gia tích cực có hiệu quả và quá trình cải cách, đổi mới thể chế kinh tế, tạo lập các yếu tố của nền kinh tế thị trường, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng và lành mạnh. Đặc biệt, VAA đã tập hợp, khích lệ, động viên và kiểm soát Hội viên trong viêc đảm bảo hê thống thông tin kinh tế tài chính tin cậy phuc vụ công tác quản lý và các quyết định kinh tế tài chính của nhà nước, của các doanh nghiệp và các cơ quả, đơn vị, góp phần vào sự lành mạnh nền tài chính quốc gia, tăng cường tính minh bạch công khai và tăng cường sự kiểm kê, kiểm soát đối với hoạt động tài chính nhà nước. Hội viên VAA đã tư vấn và tham gia ý kiến vào nhiều dự án Luật , nhiều chinh sách kinh tế tài chính, kế toán và kiểm toán, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế của Việt Nam.

Từ công cụ quản lý kinh tế tài chính trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, kế toán, kiểm toán Việt nam đã từng bước đổi mới và phát triển thành công cụ tổ chức thông tin, công cụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính nhà nước trong nền kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập. VAA đã được nhà nước chuyển giao thực hiện một số nhiệm vụ dịch vụ công, trong đó có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và kiểm soát chất lượng dịch vụ.

Hội viên VAA được nâng cao năng lực, rèn luyện kỹ năng và bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp thường xuyên, liên tục qua các khóa huấn luyện đào tạo do Hội và Hội thành viên tổ chức.

Ủy viên Bộ Chính trị BCH TW Đảng Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho VAA tại đại hội VAA nhiệm kì 2019 - 2024

Những kết quả hoạt động và những đóng góp của VAA đã được nhà nước ghi nhận và tặng thưởng các Huân chương lao động các hạng nhất, nhì ba, được Liên hiệp các Hôi Khoa học và kỹ thuật Việt nam tăng cờ thi đua.

Thông qua việc tập hợp và tổ chức hoạt động Hội đã góp phần nâng cao nhận thức xã hội về nghề nghiệp kế toán và kiểm toán trong nền kinh tế thị trường, mở của và hội nhập. Các Hội viên, những người làm kế toán và kiểm toán trong cả nước thường xuyên trao đổi, chia sẻ, nâng cao nhận thức nghề nghiệp và tuyên truyền quảng bá trong nền kinh tế về yêu cầu, tính chất của kế toán, của hệ thống thông tin kế toán trong cơ chế quản lý kinh tế mới.

Đây là sự đổi mới quan trọng về tư duy và nhận thức vị thế, yêu cầu của kế toán, của công việc tổ chức hệ thống thông tin tài chính trong kinh tế thị trường kiểm toán và nghề kiểm toán, bao gồm cả kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà nước và kiểm toán nội bộ đã hình thành do sự đòi hỏi của cơ chế kinh tế mới, của yêu cầu nâng cao độ tin cậy, minh bạch của thông tin kinh tế - tài chính. Kiểm toán, trong đó có Kiểm toán nhà nước đã khẳng định được vị thế trong nền kinh tế, sớm nhận được sự quan tâm, kỳ vọng của xã hội .

VAA luôn tăng cường thông tin dưới mọi hình thức đến các hội viên về hoạt động nghề nghiệp kế toán và kiểm toán, đề cao trách nhiệm nghề nghiệp, giáo dục và nâng cao lòng tự hào, ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, VAA tham gia tích cực và có hiệu quả vào đánh giá, bình chọn báo cáo tài chính thường niên, thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng, hoàn thiên báo cáo tài chính vì lợi ích của xã hội, của các nhà đầu tư và của chính từng doanh nghiệp.

Với chức năng quan trọng của VAA là tổ chức, động viên và tạo điều kiện để Hội viên làm tròn trách nhiệm nâng cao chất lượng thông tin kinh tế, tài chính, minh bach hóa hoạt động kinh doanh, lành mạnh hóa và minh bạch hóa tài chính nhà nước. Hội viên luôn nâng cao năng lực nghiệp vụ và trách nhiệm nghề nghiệp cung cấp những thông tin đầy đủ, kịp thời và tin cậy cho cong tác quản lý tài chính và điều hành hoạt động kinh doanh. Những thông tin kinh tế-tài chính do kế toán cung cấp, được kiểm toán đánh giá, xác nhận là cơ sở quan trọng cho các quyết định kinh tế của các nhà đầu tư, các chủ sở hữu.

Chính sách kinh tế nói chung, chính sách tài chính nói riêng của nền kinh tế thị trường Việt nam đang trong quá trình hoàn thiện. VAA chủ động trong Hoạt động tư vấn khoa học và phản biện các chính sách luật và chính sách kinh tế- tài chính của nhà nước. Hội viên là những người hoạt động trong thực tiễn, được huy động để các Hội viên tham gia phát hiện những vướng mắc, những sơ hở của chính sách, chủ động phát hiện và phản ảnh thực tế, chủ động đánh giá tác động của chính sách và đề xuất ý kiến, nhiều giải pháp cho các chính sách, cho các dự án Luật  về kinh tế, về tài chính, tiền tệ và đặc biệt là các chính sách tài chính, Thuế, Kế toán, Kiểm toán.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành đã làm việc với Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam làm việc với VAA tháng 1 năm 2019

Uy tín và vị thế của VAA  tăng lên, không chỉ bằng sự ghi nhận của nhà nước mà quan trọng hơn là sự hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong thực tiễn áp dụng chính sách của nhà nước. VAA cũng đóng vai trò quan trọng, tích cực trong phổ biến Khoa học công nghệ, tuyền truyền, hướng dẫn giải thích Luật, chính sách, đưa Luật và chính sách kinh tế -tài chính của nhà nước vào cuộc sống.

VAA đã chủ động thực hiện các dịch vụ mà pháp luật không cấm và tổ chức thực hiện thật tốt các dịch vụ công được nhà nước chuyển giao. Kinh nghiệm cho thấy, VAA chủ động ban hành các quy chế hành nghề, quy trình nghiệp vụ cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ tài chính, quản trị doanh nghiệp, góp phần phát triển nghề nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp trong quản trị kinh doanh, trong tổ chức và cung cấp thông tin tài chính. Các quy trình kiểm tra, kiểm soát dịch vụ cần được thiết lập và vận hành có hiệu quả , hiệu lực trên thực tế, đặc biệt là quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ, kiểm soát đạo đức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán.

Hội Kế toán hành nghề, một tổ chức thành viên của VAA đã và đang trở thành một tổ chức nghề nghiệp có tính chuyên nghiệp cao. Đây là những điều kiện và cơ sở quan trọng để đảm bảo độ tin cậy của thông tin kinh tế-tài chính và xác lập, củng cố vị thế nghề nghiệp kế toán-kiểm toán trong nền kinh tế. Cho đến nay, có thể nói, VAA đã thực sự trở thành địa chỉ tin cậy không chỉ của những kế toán viên và kiểm toán viên hành nghề mà còn của toàn thể đội ngũ những người làm kế toán và kiểm toán ở mọi lĩnh vực, mọi địa bàn trong cả nước.

  VAA - nơi hội tụ những người làm tài chính, kế toán, kiểm toán trong cả nước luôn ý thức và sẵn sàng triển khai các công việc cho sự phát triển nghề nghiệp kế toán-kiểm toán vì hệ thống thông tin kinh tế-tài chính tin cậy và minh bạch. VAA đang hoạt động theo Phương châm hành động  “Hội tụ-Chuyên nghiệp- Phát triển" để xứng đáng là Tổ chức Hội thành viên mạnh của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt nam.

PV.