Lễ ký kết hợp tác giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV
05/11/2021 4:59 CH 171 lượt xem
Cỡ chữ +-

Chiều ngày 5/11/2021, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV đã ký kết Chương trình hợp tác giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV. Chương trình hợp tác có ý nghĩa to lớn đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ của cả hai Cơ quan.

Tham dự Lễ ký, về phía Liên hiệp Hội Việt Nam có Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng, Phó chủ tịch Phạm Quang Thao, các Trưởng, phó ban Liên hiệp Hội Việt Nam. Về phía Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm – Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; ông Triệu Văn Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Hội đồng Dân tộc và các trưởng đơn vị thuộc Hội đồng Dân tộc.

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cho biết, việc ký và triển khai thực hiện Chương trình hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ thúc đẩy việc phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, giúp hai bên thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Với chức năng, nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương, sẽ chỉ đạo các ban chuyên môn các tổ chức thành viênLiên hiệp Hội Việt Nam, tham gia và đóng góp tích cực, cung cấp các ý kiến tư vấn, phản biện của các nhà khoa học cho các hoạt động của Hội đồng Dân tộc như thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh về chính sách dân tộc; thẩm tra các dự án khác do Quốc hộiỦy ban Thường vụ Quốc hội giao; thẩm tra việc bảo đảm chính sách dân tộc trong các dự án luật, pháp lệnh trước khi trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tham gia ý kiến về việc ban hành quy định thực hiện chính sách dân tộc của Chính phủ. Giới thiệu các chuyên gia tham gia các đoàn giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực dân tộc; giám sát việc thi hành chính sách dân tộc, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giám sát văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có liên quan đến công tác dân tộc; kiến nghị các vấn đề về chính sách dân tộc của Nhà nước, các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan hữu quan và về những vấn đề khác có liên quan đến công tác dân tộc.

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cũng kỳ vọng, thông qua Chương trình phối hợp này, Hai Cơ quan sẽ có nhiều kế hoạch hoạt động thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, căn cứ điều kiện thực tế, hai bên cùng trao đổi, điều chỉnh, bổ sung Chương trình phù hợp.

Theo dự thảo Chương trình hợp tác của hai bên, ông Triệu Văn Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Hội đồng Dân tộc cho biết nội dung hợp tác của hai bên sẽ là tổ chức các hoạt động tham vấn, đóng góp ý kiến về các dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo Nghị Quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Hội đồng Dân tộc phụ trách; Hỗ trọ các hoạt động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến xây dựng chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực hoạt động của hai bên; Tư vấn, đánh giá, nghiên cứu hỗ trợ các đề tài, đề án, dự án phục vụ xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Phối hợp tổ chức các hoạt động khảo sát, nghiên cứu, hội nghị, hội thảo, hợp tác chuyên gia nhằm phục vụ công tác chuyên môn của hai bên; Chia sẻ thông tin, tài liệu nghiên cứu theo quy định; hỗ trợ xây dựng mạng lưới chuyên gia; Các hoạt động phối hợp khác khi cần thiết.

Về phương thức hợp tác, ông Bình cho hay, mỗi bên cử ra một nhóm công tác để giải quyết các nhiệm vụ cụ thể theo yêu cầu của lãnh đạo hai bên; Phối hợp tổ chức các nghiên cứu chung, tổ chức các cuộc tọa đàm, hội nghị, hội thảo, khảo sát, nghiên cứu phục vụ nhiệm vụ của hai bên và theo các chương trình, kế hoạch hai bên thống nhất thực hiện; Xây dựng chương trình tư vấn phản biện, tham vấn, nghiên cứu hằng năm và các dự án, nhiệm vụ cụ thể; Mời chuyên gia Liên hiệp Hội Việt Nam tham gia hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc; Phương thức phối hợp với từng lĩnh vực, hoạt động cụ thể sẽ do lãnh đạo hai bên trao đổi, thống nhất và cùng chủ trì thực hiện. Định kỳ 6 tháng một lần, lãnh đạo hai bên tổ chức họp để trao đổi, đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động phối hợp và dự kiến chương trình, kế hoạch hoạt động trong 6 tháng tiếp theo. Hằng năm, hai bên tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm về hoạt động phối hợp; Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, hai bên trao đổi, thống nhất xây dựng chương trình và kế hoạch hợp tác cụ thể hằng năm; trong quá trình thực hiện thường xuyên đánh giá và điều chỉnh phù hợp.

Lễ ký kết giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV

Phát biểu tại buổi lễ, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm – Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cho biết, Hội đồng Dân tộc khóa XV với 45 thành viên là những đại biểu ưu tú của 24 thành phần dân tộc đến từ mọi vùng miền của tổ quốc. Với niềm tin của cử tri đồng bào dân tộc thiểu số đã gửi gắm, với tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của người đại biểu dân cử, với nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại Điều 68a của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm, Hội đồng Dân tộc khóa XV sẽ tiếp tục phát huy là một tập thể đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, đổi mới, cố gắng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta, trong đó trọng tâm là giám sát và tiếp tục kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong đề án tổng thể và chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 và tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị việc hoàn thiện chính sách pháp luật về lĩnh vực dân tộc.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong thời gian tới, Hội đồng Dân tộc tiếp tục thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các các cơ quan đơn vị hữu quan, các tổ chức chính trị xã hội nhằm huy động mọi nguồn lực để thực hiện hiệu quả hơn công tác dân tộc.

Do đó, Hội đồng Dân tộc và Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2026 nhằm huy động đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cùng tham gia nghiên cứu, tư vấn, giúp Hội đồng Dân tộc

Vì vậy, Hội đồng Dân tộc và tổ chức ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2026 nhằm tăng cường thực hiện có hiệu quả các hoạt động tham vấn khóa học, huy động, thu hút sự tham gia của đội ngũ các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức và cộng đồng xã hội vào quá trình nghiên cứu, đề xuất, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Dân tộc và Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đồng thời xây dựng và phát triển nhằm huy động đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cùng tham gia nghiên cứu, tư vấn, giúp Hội đồng Dân tộc thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết thêm.

HT