Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần VIII, nhiệm kỳ 2020-2025
25/12/2020 9:00 SA 1017 lượt xem
Cỡ chữ +-

Sáng ngày 25/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Vusta.vn trân trọng đăng toàn văn phát biểu của GS.TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa các vị khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội,

Hôm nay, trong không khí cả nước đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII. Trước hết, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trân Tổ Quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các địa phương cùng toàn thể các vị đại biểu về tham dự Đại hội. Xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội,

Trong suốt 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII (khóa X) Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chiến lược phát triển Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020), Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng và đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt: tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; bảo vệ môi trường; giáo dục và đào tạo; thông tin và phổ biến kiến thức; phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; động viên quần chúng tham gia các hoạt động sáng tạo KH&CN, tôn vinh trí thức; hợp tác trong và ngoài nước. Đặc biệt, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức KH&CN và đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Kính thưa các vị khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội,

Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) đã thể hiện rõ quan điểm: Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam là “tổ chức chính trị - xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, có chức năng tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam ở trong và ngoài nước”. Với quan điểm chỉ đạo đó, Đại hội lần này sẽ tập trung đóng góp ý kiến cho các hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đại hội sẽ nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo chính trị “Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2015-2020), Báo cáo kết quả công tác kiểm tra của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2015-2020) và phương hướng nhiệm vụ khóa VIII (nhiệm kỳ 2015-2020). Đại hội cũng sẽ bầu các chức danh lãnh đạo của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong nhiệm kỳ tới.

Đoàn Chủ tịch Đại hội rất mong toàn thể đại biểu sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động của Đại hội, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm cao đối với việc xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam là ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam ở trong và ngoài nước, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành và các địa phương trong suốt nhiều năm qua đã hết lòng quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cần thiết cho Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước và Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các vị khách quý cùng toàn thể các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!