Trung tâm tư vấn và hỗ trợ phát triển nông thôn (CSRD)
13/01/2015 2:04 CH 1050 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CSRD

Tên cơ quan

Trung tâm tư vấn và hỗ trợ phát triển nông thôn 

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Thị Thái

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

59 Lê Hồng Phong, TP. Hải Dương, T.P Hải Dương

Điện thoại

0320. 3851192

Fax

 

Email

nguyenthithai@yahoo.com

Website

 

Thành lập

289/ QĐ-LHH

18/3/08

Số đăng ký

A-718

21/11/08

Cơ quan chủ quản