Trung tâm nghiên cứu phát triển du lịch Biển (MRC)
13/01/2015 2:02 CH 1100 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

MRC

Tên cơ quan

Trung tâm nghiên cứu phát triển du lịch Biển

Thủ trưởng đơn vị

Hoàng Anh Tuấn

0903402108

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

V¨n phßng Cty ATC, 191 §iÖn Biªn Phñ, ph­êng §a Cao, Q1, TP. Hå ChÝ Minh

Điện thoại

(08) 8180793

Fax

(08) 8180196

Email

anhtuan_atc@vnn.vn

Website

 

Thành lập

266/ QĐ-LHH

12/3/08

Số đăng ký

A-716

21/3/08

Cơ quan chủ quản