Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc (CRCDC)
12/01/2015 2:07 CH 1188 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CRCDC

Tên cơ quan

Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc 

Thủ trưởng đơn vị

Hoàng Chương

NR: 8.263618

0913282754

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

Hoàng Chương

NR: 8.263618

0913282754

Chức vụ

 

Địa chỉ

59 Thợ Nhuộm, Hà Nội

Điện thoại

38263618

9347084 (CQ)

9128404 (Cô Ngọc)

Fax

8263618

Email

hnchuong2003@yahoo.com

Website

 

Thành lập

830 (TC - LHH)

20/11/03

Số đăng ký

A 181

10/12/03

Cơ quan chủ quản