Liên hiệp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hoá học và môi trường
28/10/2014 10:49 CH 1021 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt URDOCET
Tên cơ quan Liên hiệp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hoá học và môi trường
Người đứng đầu Lê Đắc Sơn
Chức vụ Tổng Giám đốc
Chức vụ Tổng Giám đốc
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ Số 4 Dã Tượng - Hà Nội
Điện thoại 04.9421970\04.9288869
Fax 04.7614963
Email vneco@hn.vnn.vn
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

- Nghiên cứu áp dụng công nghệ trong thăm dò, khai thác, bảo tồn và chế biến tài nguyên khoáng sản quý hiếm.

 

 

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực hoá học, môi trường và các lĩnh vực có liên quan;

 

 

- Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hoá học vào sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;

 

 

- Tư vấn, chuyển giao công nghệ và dịch vụ khoa học công nghệ hoá học và môi trường;

 

 

- Đào tạo chuyên gia, cán bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực hoá học và môi trường và các lĩnh vực có liên quan;

 

 

- Tuyên truyền, phổ biến thông tin, kiến thức khoa học và công nghệ hoá học và môi trường;

 

 

- Thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chương trình, dự án phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế - xã hội trong lĩnh vực hoá học và môi trường.