Thông báo số 660/TB-LHHVN, ngày 12/10/2020, giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Phạm Quang Thao Phó Chủ tịch Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
12/10/2020 5:49 CH 744 lượt xem
Cỡ chữ +-