Hướng dẫn số 160 – HD/BTGTW, ngày 03/12/2020, hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2021)
15/12/2020 4:15 CH 409 lượt xem
Cỡ chữ +-